انواع درپوش سفالی ساخته شده با چرخ سفالگری

انواعی از درپوش ها هستند که هنگام سفالکاری روی چرخ سفالگری ساخته و استفاده می شوند.
درپوش ها یک ویژگی مهم جالب توجه برای کوزه ها یا ظروف گرد هستند و چنین ویژگی
به ایده ای مناسب برای تولید یک درپوش نیاز دارد که هم از نظر زیبایی و هم از نظر اندازه برای ظروف گرد مناسب باشد.
اگر ظرف گرد واقعا کاربردی باشد، درپوش آن هم باید به نحوی مفید و به دردبخور باشد.

درپوش سفالی
درپوش سفالی

سرپوش های فنجان مانند

سرپوش های فنجان  مانند ابتدایی ترین و ساده ترین مدل سرپوش ها هستند.
آنها مناسب ترین مدل سرپوش برای کوزه ها یا ظروفی گرد با گردن کوچک تا بسیار کوچک هستند.
سرپوش های فنجان مانند و دهانه های بزرگ می توانند هنگام باز کردن بی تناسب باشند اگر چه یک یا دو دسته هم داشته باشند.
طرح یک سرپوش صاف فنجان مانند استفاده شده در سفالگری

مدل صاف تورفته درپوش سفالی

سرپوش های تورفته روی تورفتگی بالای دهانه ظرف قرار می گیرد که هنگام ساخت خود
ظرف روی چرخ سفالگری ساخته می شود و شکل می گیرد.
به این ترتیب، این مدل به جای سوار شدن بالای ظرف درگردی خود ظرف قرار داده می شود.
طرح یک مدل سرپوش صاف استفاده شده در سفالگری

درپوش سفالی
درپوش سفالی

مدل فرورفته درپوش سفالی

این مدل به ویژه برای کوزه ها و ظروف سفالی که به حداکثر استفاده از فضای عمودی نیاز دارند مفید است.
ظروفی کاربردی مثل دیزی و خمره هایی که به دلیل محدودیت ارتفاع در دستگاه های
خوراک پزی و زیر کابینت هایی با ارتفاع کم اغلب با سرپوش های فررفته ساخته می شوند.
طرح یک مدل سرپوش فرورفته استفاده شده در سفالگری

مدل گنبدی شکل درپوش سفالی

سرپوش های گنبدی شکل دیگر گزینه موجود برای سفالگر است.
اگرچه آنها به ظاهر خوش ترکیب تر به نظر می آیند اما فضای عمودی بیشتری هم اشغال می کنند.
سرپوش های گنبدی شکل باید برای کارهای سفالی مثل کماجدان که سرپوش های پهن تری نیاز دارند ساختار محکم تری باشند.
حتی یک انحنای ناچیز گنبدی شکل می تواند به تغییر مسیر وزن و فشار وارده به دیواره های ظرف سفالی کمک کند.
طرح یک مدل سرپوش گنبدی تورفته استفاده شده در سفالگری

درپوش سفالی
درپوش سفالی

مدل گنبدی شکل، روی لبه

دهانه ظرف می تواند روی سرپوش شکل بگیرد.
این کار با وارونه کردن سرپوش و سپس اصلاح بالاترین قسمت آن هنگامی که گل به سفتی چرم است انجام می شود.
از آنجایی که محیط بیرونی سرپوش می تواند با محیط بیرونی گردنه کوزه متناسب باشد،
این سرپوش ها می توانند دنباله ای ساده و خوش ترکیب برای شکل کوزه باشند.
طرح یک مدل گنبدی شکل روی لبه استفاده شده در سفالگری

مدل دو دهانه درپوش سفالی

ظروف سفالی می توانند با یک دهانه یکی شده در سرپوش و بدنه ظرف ساخته شود.
معمولا، این کار هدر دادن انرژی است چرا که یک سرپوش درست و متناسب به تعادل اضافه برای قرار گرفتن در جای خود نیاز ندارد.
علاوه بر این، در واقع لبه اضافه می-تواند منجر به مشکلاتی در تناسب سرپوش با ظرف
شود چون یک لبه می تواند با محل قرارگیری سرپوش روی لبه دیگر برخورد ایجاد کند.
سرپوش دو دهانه سفالگری شده روی چرخ

درپوش سفالی
درپوش سفالی

درپوش به عنوان سرپوش

این سرپوش هم مثل مدل فنجانی برای کمک به قرارگیری و محکم بودن سرپوش به دهانه ها نیازی ندارد.
در عوض، شکل کلی این درپوش در واقع طوری ساخته شده که در یک گردنه “v” شکل، رو به پایین لغزیده شود و به عنوان یک درپوش عمل کند.
درپوش ها می توانند وارونه ساخته شوند و بعد وقتی گل به سفتی چرم است برای
اصلاح با دست یا روی چرخ سفالگری برگردانده شود.
مثل دیگر مدل های سرپوش که با چرخ سفالگری اصلاح می شوند، دسته ها می توانند
با برداشتن گل اضافه از شکل مورد نظر برای دسته ساخته شوند یا وقتی اصلاح کار
تکمیل شد می توانید آنها را به قسمت بالای کار اضافه کنید.
طرح یک درپوش استفاده شده در سفالگری به عنوان سرپوش

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی سفالگری